sama 6391
SAMAPORN KLAYVICHIEN @sama6391 home studio
Categories: Research | Add a Comment

0.0_บทความนเรศวรวิจัย 12 C-content_NU12

Categories: Research | Add a Comment

วิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง ชั่วขณะจิต เทคนิค Drawing ขนาด 90×1200 cm แนวคิด :งานวิจัยสร้างสรรค์ของเรา เป็นการบันทึกการอยู่กับตัวเอง ไม่ส่งใจออกนอก หรือการหาเครื่องมือสร้างความสุขด้วยเอง

Categories: Research | Add a Comment

1_ปกภาษาไทย 2_ปกภาษาอังกฤษ 3_หน้าอนุมัติ 4_บทคัดย่อวิทยานิพนธิ์(ไทย) 5_บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (E) 6_กิตติกรรมประกาศ 7_สารบัญ 8_สารบัญตาราง 9_สารบัญภาพ 10_สารบัญแผนภูมิ บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5_1 บทที่6 รายการอ้างอิง อ_ประวัติ

Categories: Research | Add a Comment

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าฝ้าย-ไหม บ้านหนองผือ 24 หมู่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย สมาพร คล้ายวิเชียร บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม มัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าฝ้าย-ไหม บ้านหนองผือ 24 หมู่ 1 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ระดับ 5 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ การวิจัยจะเป็นการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่ม โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 3 แบบ ได้แก่ 1. แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูลมี 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ 2) บริบทผลิตภัณฑ์ 3) การผลิต 4) ข้อเสนอแนะ/ข้อมูลเพิ่มและที่ตั้งกลุ่ม […]