ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาพร คล้ายวิเชียร

Asst.Prof.Dr.Samaporn Klayvichien

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาศิลปะและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา :

ศบ. ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ด ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุน/รางวัล

2535 : รางวัลที่ 1 การวาดภาพประกวดงานวันเด็กแห่งชาติ สทท. 11 จังหวัดพิษณุโลก

2536 : ทุนสร้างสรรค์งานศิลปะ จาก Art to Swiming

2540-2541 : ทุนยามาโมโต้ (เรียนภาษาญี่ปุ่น)

2545 : ทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551-2554 : ทุนสกอ. (โครงข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา)

2562 : รางวัลที่ 2 (ออกแบบของเล่นสำหรับคุณปู่ คุณย่า) STYLE BANGKOK. “T-STYLE BIG TOY DESIGN 2019” Department of International Trade Promotion Thai Toy and Children Product Association. 17-21 October 2019. Bitec Bangkok.

ประสบการณ์การแสดงผลงานศิลปะ

2536 ร่วมแสดง Drawing and Evironment คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2537 ร่วมแสดงจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ Time and Space ณ หอศิลป์์ เชียงอินทร์พลาซ่า เชียงใหม่

2538 ร่วมแสดงภาพพิมพ์นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2538 ร่วมแสดงภาพพิมพ์นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริติสเคาท์ซิล กรุงเทพฯ

2539 ร่วมแสดงศิลปกรรมโครงการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540 ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย เอสวีโอเอ ครั้งที่ 2 ณ อาคาร เอสวีโอ เอทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

2540 ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 ณ พิพิธภัณฑ์ ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด กรุงเทพฯ

2559 : นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช. หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

2559 : “ART PERSONAL” National Conferernece on Art Research and Creative Works: 2, Naresuan University, 21-22 July.

 

ประสบการณ์ด้านงานวิจัย

2546 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปี 2546 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย (ทุนจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ)

2547 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OPC ปี 2547 ประเภทผ้าทอจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ (ทุนจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ) ดังนี้

1. ตุง (ธงประดับ) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าขิต ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

2. ผ้าหางกระรอก กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านขี้เหล็ก ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

3. ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหินกอง ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

4. ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแวงน้อย ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

5. ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

2548 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย กรณี:การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ (ทุนจาก สกอ.) โดยเป็นผู้ร่วมโครงการ

2548 รวบรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2537- 2547 (ทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

2549 ศึกษาพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยประยุกต์สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการออกแบบ (ทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

2549 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ (ทุนจาก สกว.) โดยเป็นหัวหน้าโครงการ

2559 : การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องตัวแต่งฝัน. ใน กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุม วิชาการและแสดงผลงานวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่3“การประชุม วิชาการดับชาติ” นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; หน้า 1719-1730.

 

เอกสาร/ตำรา

2541 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุนทรียทางทัศนศิลป์ (ศิลปร่วมสมัย)

2546 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิต

2550 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาพพิมพ์พื้นฐาน

2551 ตำราวาดเส้นพื้นฐาน

2558 องค์ประกอบศิลป์. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

2561 เทคนิควาดเส้น. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

 

บทความ

2546  การผสมผสานวัฒนธรรมทวารวดีกับวัฒนธรรมเขมรในชุมชนโบราณ (ลงในสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรม ประจำปีของสาขาวิชา ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

2547  พระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งามที่สุดในประเทศไทย (ลงในสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมประจำปีของสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

2548  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตุง (ธงประดับ) กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรทอผ้าขิต ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด (ลงในวารสารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

2549 วาดเส้นภาษาโลก (ลงในวารสารบัณฑิตศึกษา คณะศิลปะประยุกต์และ การออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

2551 ภาษาภาพ:คืนที่มีดาวพราวฟ้า (ลงในวารสารรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

2551 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (ลงในวารสารรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

2552 สุนทรียในงาน Computer Art (ลงใน www.samaporn.com)

2555 สุนทรียในงาน Computer Art (ลงในวารสารวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

2555 Painting Multimedia : Fear in the Way of Life. (ลงใน Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities)

2560 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์คอนวีเนียนสำหรับโรตีและมะตะบะ ใน กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุม วิชาการและแสดงผลงานวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่3“การประชุมวิชาการดับชาติ ”นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัยและนววัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 21 กรกฎาคม 2560; มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย นเรศวร; หน้า 1716-1730.

2561 : การออกแบบโต๊ะทำครัวสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ (งานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

ประสบการณ์ศึกษาดูงานและอบรม

2547 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิงคโปร์

2548  การดูงานทางด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประเทศเกาหลีใต้

2549 ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ นครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา

2552 ศึกษาดูงานทางด้านศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมและศิลปะบำบัด ประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองโอซาก้า เกียวโต โกเบ (14-22 มีนาคม)

2552 อบรมโครงการ Training for The Trainer ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุ้งน้ำรีสอร์ท จ.สุมทรสงคราม (29-30 พฤษภาคม)

2553 อบรมเชิงปฏิบัติการ  VTS กลยุทธ์การคิดจากภาพ ณ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553 ประชุมวิชาการ เรื่อง “Empowering Urban Culture and Creativity: Art, PubliCITY, and Transformation”

ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ตึกอักษรศาสตร์ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (9-10 มีนาคม)

2553 ประชุมปฏิบัติการ Art Education เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย   ณ รร.เฟิสท์ กทม. (19-22 กรกฏาคม)

2553 สัมมนา เรื่อง “เครื่องรางของขลัง วัฒนธรรมชาวพุทธในสุวรรณภูมิ” ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (19-20 สิงหาคม)

 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

2551 สอนวาดภาพให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร ในโครงการ Art for All

2551สอนภาพพิมพ์ให้แก่ผู้พิการ ณ อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ Art for All

2552 สอนวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ ให้แก่กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (  27 กรกฎาคม )

Leave a Reply