SAMAPORN
SAMAPORN KLAYVICHIEN สมาพร คล้ายวิเชียร @sama6391 home studio

#ในหลวงของฉัน

ยิ้มของในหลวง รัชกาลที่ 9

Categories: Drawing | Add a Comment

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

Categories: Articles | Add a Comment

ของที่ระลึกหลวงพระบาง

Categories: My Book, Research | Add a Comment

1_ปกภาษาไทย 2_ปกภาษาอังกฤษ 3_หน้าอนุมัติ 4_บทคัดย่อวิทยานิพนธิ์(ไทย) 5_บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (E) 6_กิตติกรรมประกาศ 7_สารบัญ 8_สารบัญตาราง 9_สารบัญภาพ 10_สารบัญแผนภูมิ บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5_1 บทที่6 รายการอ้างอิง อ_ประวัติ

Categories: Articles | Add a Comment

การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ กรณีศึกษา “การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต” โดย สมาพร คล้ายวิเชียร การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ_8 11 56

Categories: gallery, my Shop | Add a Comment

   ชื่อ “ดักเพชร ดักพลอย No2”   Price:1,590 $ (US Dollar) แรงบันดาลใจมาจากใยแมงมุมและอัญมณี เหตุที่เลือกนำใยแมงมุมแบบเปลญวน (Hammock Web) เพราะใยแมงมุมโดยธรรมชาติ แมงมุมใช้ใยของมันเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เพื่อ ป้องกันอันตรายและใช้ใยเป็นกับดักสำหรับดักจับเหยื่อ เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตของตัวมันเอง อีกทั้งใยแมงมุมมีรูปร่างรูปทรงที่อิสระสามารถก่อเป็นรูปร่างรูปทรงอย่างไรก็ได้ ตามแต่ใยแมงมุมนั้นไปยึดเกาะกับวัตถุสิ่งของใดๆ จึงทำให้มีมิติทางการเห็นที่สลับซับซ้อน ตลอดจนมี ความหมายตรงกับความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล ส่วนอัญมณีนั้น เลือกนำมาใช้เป็น    องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่า อัญมณีแต่ละชนิดแต่ละสีสันมีความเป็นสิริมงคล ช่วยดลบันดาลให้ผู้ใช้มีฤทธิ์ อำนาจ และโชคลาภตามที่ปรารถนา To create these mixed media paintings, the researcher was inspired by personal fears which include fears of not attaining that which is […]

Categories: gallery, my Shop | Add a Comment

Price:1,590 $ (US Dollar) แรงบันดาลใจมาจากใยแมงมุมและอัญมณี เหตุที่เลือกนำใยแมงมุมแบบเปลญวน (Hammock Web) เพราะใยแมงมุมโดยธรรมชาติ แมงมุมใช้ใยของมันเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เพื่อ ป้องกันอันตรายและใช้ใยเป็นกับดักสำหรับดักจับเหยื่อ เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตของตัวมันเอง อีกทั้งใยแมงมุมมีรูปร่างรูปทรงที่อิสระสามารถก่อเป็นรูปร่างรูปทรงอย่างไรก็ได้ ตามแต่ใยแมงมุมนั้นไปยึดเกาะกับวัตถุสิ่งของใดๆ จึงทำให้มีมิติทางการเห็นที่สลับซับซ้อน ตลอดจนมี ความหมายตรงกับความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล ส่วนอัญมณีนั้น เลือกนำมาใช้เป็น    องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่า อัญมณีแต่ละชนิดแต่ละสีสันมีความเป็นสิริมงคล ช่วยดลบันดาลให้ผู้ใช้มีฤทธิ์ อำนาจ และโชคลาภตามที่ปรารถนา To create these mixed media paintings, the researcher was inspired by personal fears which include fears of not attaining that which is desired and of receiving something unwanted. […]

Categories: gallery, my Shop | Add a Comment

Price:1,590 $ (US Dollar) แรงบันดาลใจมาจากต้นกฐิน แต่ได้ปรับมุมมองต้นกฐินมามองจากด้านบน (Top View) ภาพที่ออกมา จึงได้ในลักษณะสมมาตรแบบรัศมี ชุดสียังคงเป็นชุดสีเดียวกับภาพ ชื่อ “ต้นกฐิน” เส้นมีลักษณะเหมือนเส้นสานของร่างแห ตาข่าย รังนก ใยแมงมุม

Categories: gallery, my Shop | Add a Comment
ชื่อ 'กฐิน : Katin' ค.ศ. 2011

Price:1,590 $ (US Dollar) แรงบันดาลใจมาจากต้นกฐินที่คนไทยใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์ สวรรค์ และนรก คนไทยจะประดิษฐ์ต้นกฐินด้วยการนำต้นไม้ตามขนาดที่ต้องการมาพันกระดาษสีสันสดใสแขวนประดับด้วยสิ่งของที่ตนเองต้องการ และสิ่งของที่คิดว่าญาติ  ผู้ล่วงลับของตนเองต้องการ เพื่อเตรียมเสบียงไปไว้ใช้ในอนาคตในยามที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการส่งสิ่งที่ปรารถนาเหล่านั้นไปให้ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว จากความเชื่อดังกล่าว จึงเลือกนำความเชื่อของไทยเกี่ยวกับต้นกฐินมาใช้เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่าต้นกฐินนี้ได้สื่อถึงความกลัวและความปรารถนาของตนเองและคนไทยทั่วไป เพราะคนไทยส่วนใหญ่ที่ทำบุญกฐิน เนื่องจากกลัวว่าตนจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ ผู้คนเหล่านั้นจึงใส่ความปรารถนาของตนเองไปในต้นกฐิน แนวคิดของต้นกฐินนี้ตรงกับแนวคิดที่ผู้วิจัยต้องการสื่อความหมาย คือ กลัวจะไม่ได้ใน สิ่งที่ปรารถนา กลัวจะได้ในสิ่งที่ไม่ปรารถนา

Categories: My Book | Add a Comment

    Layout Final  

Categories: gallery | Add a Comment

]