พระธาตุอินแขวน


พระธาตุอินแขวน เมียนม่า: Kyaiktiyo Pagoda / Golden Rock PagodaMyanmar
เดินทางไปเที่ยวประเทศเมียนม่า ประมาณ 4 ปีที่แล้ว บรรยากาศงดงามมากในวันนั้นฝนตกหนัก
จึงทำให้ได้ภาพบรรยากาศพระธาตุอินแขวงที่มีหมอกปกคลุม

การวิจัยสร้างสรรค์ : ตัวแต่งฝัน (Dream Work)


0.0_บทความนเรศวรวิจัย 12

C-content_NU12


กับดักฝัน

ชั่วขณะจิต


วิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง ชั่วขณะจิต เทคนิค Drawing ขนาด 90×1200 cm
แนวคิด :งานวิจัยสร้างสรรค์ของเรา เป็นการบันทึกการอยู่กับตัวเอง ไม่ส่งใจออกนอก หรือการหาเครื่องมือสร้างความสุขด้วยเอง