การวาดเส้นพื้นฐาน:Basic Drawing

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิควิธีการของการวาดเส้นพื้นฐาน ตลอดจนผลงานการวาดเส้นของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย

0.1_คำนำ สารบัญ

ภาพพิมพ์ของกลุ่มประเทศตะวันออก

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

กลุ่มประเทศตะวันออก หมายถึง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก อันได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น  เกาหลี ประเทศเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างภาพพิมพ์ และการเผยแพร่ภาพพิมพ์มาเป็นเวลายาวนาน บ้างช่วงเทคโนโลยีทางภาพพิมพ์ของประเทศกลุ่มดังกล่าวยังให้อิทธิพลกับประเทศทางยุโรป ด้วยเหตุนี้ภาพพิมพ์ในกลุ่มประเทศตะวันออกจึงมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ผู้เขียนจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมเนื้อหาสาระของภาพพิมพ์ในกลุ่มประเทศตะวันออกดังมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

View More