โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิควิธีการของการวาดเส้นพื้นฐาน ตลอดจนผลงานการวาดเส้นของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย

0.1_คำนำ สารบัญ

Leave a Reply