Japan 14-22 Mar 09 (14.03.09 รวมพลที่สุวรรณภูมิ)

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

เนื่องจากการศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนหลักสูตรศิลปกรรม ดุษฏีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พวกเรารุ่น 1 (WE WE) จึงได้มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเรียนจบ course work แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์ความประทับใจ  ผู้เขียนจึงรวบรวมภาพที่พวกเราไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองโอซากา นารา    เกียวโต ตั้งแต่วันที่ 14-22 มีนาคม 2552

ภาพกิจกรรมชุดแรกผู้เขียนจึงขอนำเสนอภาพในวันที่ 14 มีนาคม 2552 รวมพลกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 แถว D เพื่อออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย TG 266 ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่พวกเราได้รวมทำกิจกรรมร่วมกันครั้งแรกหลังจบ course work

Leave a Reply