พระเจ้าอยู่หัว

วาดเส้นโดย สมาพร คล้ายวิเชียร

THAILAND-KING/

ข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอำนาจของพระธรรม อำนาจของพระสังฆเจ้า พระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เสื้อบ้านเสื้อเมือง ได้ดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ในหลว ง) ทรงหายพระประชวรในเร็ววันด้วยเทอญ