พระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทย

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

บทนำ

     เมื่อกล่าวถึงความงามของพระพุทธชินราช ซึ่ง ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกแล้ว ก็ต้องคิดย้อนไปถึงพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง ดำรัสว่า “พระองค์ไม่ทรงเคยทอดพระเนตรเห็น พระพุทธรูปองค์ใดจะมีความงามยิ่งไปกว่าพระพุทธชินราช เลย” (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2537:178)

     ความงามของพระพุทธชินราชนั้น กล่าว ขานกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่งามที่สุดในประเทศไทย

View More