SAMAPORN
SAMAPORN KLAYVICHIEN @sama6391 home studio
พระธาตุอินแขวน
Categories: Activity


พระธาตุอินแขวน เมียนม่า: Kyaiktiyo Pagoda / Golden Rock PagodaMyanmar
เดินทางไปเที่ยวประเทศเมียนม่า ประมาณ 4 ปีที่แล้ว บรรยากาศงดงามมากในวันนั้นฝนตกหนัก
จึงทำให้ได้ภาพบรรยากาศพระธาตุอินแขวงที่มีหมอกปกคลุม

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.