โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

การจัดค่ายศิลปะ Art for All เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยมีแนวคิด เพื่อผลักดัน ให้ศิลปะเข้าสู่วิถีชีวิต วิถีชุมชน โดยพยายามให้สังคมตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และความจำเป็น ของการพัฒนามนุษย์เพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อจินตนาการ พัฒนาจิตใจเพื่อ มุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร ซึ่ง ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นผู้มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2551 นี้ ศูนย์ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ( Art for All) ได้กำหนดให้มีการจัดค่าย Art for all : สะพานสู่มิตรภาพ ขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมองค์กรสหประชาชาติ และอาราญาน่า ภูพิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นครั้งที่ 12

จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปร่วมโครงการค่ายศิลปะ เพื่อมวลมนุษย์ (Art for all) : สะพานสู่มิตรภาพ ครั้งที่ 12 ในฐานะผู้สังเกตการณ์และวิทยากรประจำฐานที่ 12 ปล่อย พันธุ์หรร(ษา) ข้าพเจ้าจึงขอนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมมา โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้คือ ประวัติ ความเป็นมา ความรู้จากวิทยากร การสังเกตการณ์ การปฏิบัติการวิทยากรของตนเอง (นฤมิตศิลป์และ ทัศนศิลป์) และภาพรวมของค่าย Art for All : สพานสู่สันติภาพ

ภาพกิจกรรมค่าย Art for All

Leave a Reply