SAMAPORN
SAMAPORN KLAYVICHIEN @sama6391 home studio
Categories: Articles | Add a Comment

ของที่ระลึกหลวงพระบาง

Categories: Research | Add a Comment

1_ปกภาษาไทย 2_ปกภาษาอังกฤษ 3_หน้าอนุมัติ 4_บทคัดย่อวิทยานิพนธิ์(ไทย) 5_บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (E) 6_กิตติกรรมประกาศ 7_สารบัญ 8_สารบัญตาราง 9_สารบัญภาพ 10_สารบัญแผนภูมิ บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5_1 บทที่6 รายการอ้างอิง อ_ประวัติ

Categories: Articles | Add a Comment

การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ กรณีศึกษา “การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต” โดย สมาพร คล้ายวิเชียร การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ_8 11 56

Categories: gallery | Add a Comment

   ชื่อ “ดักเพชร ดักพลอย No2”   Price:1,590 $ (US Dollar) แรงบันดาลใจมาจากใยแมงมุมและอัญมณี เหตุที่เลือกนำใยแมงมุมแบบเปลญวน (Hammock Web) เพราะใยแมงมุมโดยธรรมชาติ แมงมุมใช้ใยของมันเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เพื่อ ป้องกันอันตรายและใช้ใยเป็นกับดักสำหรับดักจับเหยื่อ เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตของตัวมันเอง อีกทั้งใยแมงมุมมีรูปร่างรูปทรงที่อิสระสามารถก่อเป็นรูปร่างรูปทรงอย่างไรก็ได้ ตามแต่ใยแมงมุมนั้นไปยึดเกาะกับวัตถุสิ่งของใดๆ จึงทำให้มีมิติทางการเห็นที่สลับซับซ้อน ตลอดจนมี ความหมายตรงกับความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล ส่วนอัญมณีนั้น เลือกนำมาใช้เป็น    องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่า อัญมณีแต่ละชนิดแต่ละสีสันมีความเป็นสิริมงคล ช่วยดลบันดาลให้ผู้ใช้มีฤทธิ์ อำนาจ และโชคลาภตามที่ปรารถนา To create these mixed media paintings, the researcher was inspired by personal fears which include fears of not attaining that which is […]

Categories: gallery | Add a Comment

Price:1,590 $ (US Dollar) แรงบันดาลใจมาจากใยแมงมุมและอัญมณี เหตุที่เลือกนำใยแมงมุมแบบเปลญวน (Hammock Web) เพราะใยแมงมุมโดยธรรมชาติ แมงมุมใช้ใยของมันเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เพื่อ ป้องกันอันตรายและใช้ใยเป็นกับดักสำหรับดักจับเหยื่อ เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตของตัวมันเอง อีกทั้งใยแมงมุมมีรูปร่างรูปทรงที่อิสระสามารถก่อเป็นรูปร่างรูปทรงอย่างไรก็ได้ ตามแต่ใยแมงมุมนั้นไปยึดเกาะกับวัตถุสิ่งของใดๆ จึงทำให้มีมิติทางการเห็นที่สลับซับซ้อน ตลอดจนมี ความหมายตรงกับความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล ส่วนอัญมณีนั้น เลือกนำมาใช้เป็น    องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่า อัญมณีแต่ละชนิดแต่ละสีสันมีความเป็นสิริมงคล ช่วยดลบันดาลให้ผู้ใช้มีฤทธิ์ อำนาจ และโชคลาภตามที่ปรารถนา To create these mixed media paintings, the researcher was inspired by personal fears which include fears of not attaining that which is desired and of receiving something unwanted. […]

Categories: gallery | Add a Comment

Price:1,590 $ (US Dollar) แรงบันดาลใจมาจากต้นกฐิน แต่ได้ปรับมุมมองต้นกฐินมามองจากด้านบน (Top View) ภาพที่ออกมา จึงได้ในลักษณะสมมาตรแบบรัศมี ชุดสียังคงเป็นชุดสีเดียวกับภาพ ชื่อ “ต้นกฐิน” เส้นมีลักษณะเหมือนเส้นสานของร่างแห ตาข่าย รังนก ใยแมงมุม

Categories: gallery | Add a Comment
ชื่อ 'กฐิน : Katin' ค.ศ. 2011

Price:1,590 $ (US Dollar) แรงบันดาลใจมาจากต้นกฐินที่คนไทยใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์ สวรรค์ และนรก คนไทยจะประดิษฐ์ต้นกฐินด้วยการนำต้นไม้ตามขนาดที่ต้องการมาพันกระดาษสีสันสดใสแขวนประดับด้วยสิ่งของที่ตนเองต้องการ และสิ่งของที่คิดว่าญาติ  ผู้ล่วงลับของตนเองต้องการ เพื่อเตรียมเสบียงไปไว้ใช้ในอนาคตในยามที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการส่งสิ่งที่ปรารถนาเหล่านั้นไปให้ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว จากความเชื่อดังกล่าว จึงเลือกนำความเชื่อของไทยเกี่ยวกับต้นกฐินมาใช้เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่าต้นกฐินนี้ได้สื่อถึงความกลัวและความปรารถนาของตนเองและคนไทยทั่วไป เพราะคนไทยส่วนใหญ่ที่ทำบุญกฐิน เนื่องจากกลัวว่าตนจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ ผู้คนเหล่านั้นจึงใส่ความปรารถนาของตนเองไปในต้นกฐิน แนวคิดของต้นกฐินนี้ตรงกับแนวคิดที่ผู้วิจัยต้องการสื่อความหมาย คือ กลัวจะไม่ได้ใน สิ่งที่ปรารถนา กลัวจะได้ในสิ่งที่ไม่ปรารถนา

Categories: gallery | Add a Comment

]

การประชุมปฏิบัติการ Art Education เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย 19-22 กรกฏาคม 2553 ณ รร.เฟิสท์ กทม.

Categories: My Book | Add a Comment

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิควิธีการของการวาดเส้นพื้นฐาน ตลอดจนผลงานการวาดเส้นของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย 0.1_คำนำ สารบัญ

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร กลุ่มประเทศตะวันออก หมายถึง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก อันได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น  เกาหลี ประเทศเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างภาพพิมพ์ และการเผยแพร่ภาพพิมพ์มาเป็นเวลายาวนาน บ้างช่วงเทคโนโลยีทางภาพพิมพ์ของประเทศกลุ่มดังกล่าวยังให้อิทธิพลกับประเทศทางยุโรป ด้วยเหตุนี้ภาพพิมพ์ในกลุ่มประเทศตะวันออกจึงมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ผู้เขียนจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมเนื้อหาสาระของภาพพิมพ์ในกลุ่มประเทศตะวันออกดังมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

Categories: gallery | Add a Comment

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร ภาพ Katin Tree ค.ศ.2010 ผลงานจิตรกรรม เทคนิค Digital Painting ขนาด 90 x 90 cm ผลงาน สมาพร คล้ายวิเชียร (Samaporn Clayvichien) แนวคิดมาจากความกลัว และความปรารถนาของคน คนส่วนใหญ่กลัวว่าตนจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ คนเหล่านั้นจึงใส่ความปรารถนาของตนเองลงไปในต้นกฐิน โดยเชื่อว่าต้นกฐินนี้จะเป็นสื่อของการเตรียมเสบียงไปไว้ใช้ในอนาคตของตนเอง หรือเป็นการส่งสิ่งที่ปรารถนาเหล่านั้นไปให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

Categories: gallery | Add a Comment

วาดเส้นโดย สมาพร คล้ายวิเชียร ข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอำนาจของพระธรรม อำนาจของพระสังฆเจ้า พระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เสื้อบ้านเสื้อเมือง ได้ดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ในหลว ง) ทรงหายพระประชวรในเร็ววันด้วยเทอญ

Categories: Articles | Add a Comment

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร โอโนเร โดมิเย (Honore Daumier ค.ศ. 1808-1879) เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1808 ที่มาร์ซาลซูเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส บิดาของโดมิเย เป็นช่างทำกระจก ตอนเด็กเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นกวี แต่เมื่อโตขึ้นกลับปรากฏแววความเป็นศิลปินมากกว่า โดมิเย มีชื่อเสียงอย่างมากในการวาดภาพล้อเลียนและการ์ตูน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านกลวิธีการพิมพ์แม่พิมพ์หิน เรื่องราวที่โดมิเยวาดมักวาดภาพเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม ทางสังคม ล้อชีวิตการโกงกินของนักการเมือง ระบบยุติธรรม ผู้พิพากษา ทนายความ หมอ นักธุรกิจ ดารา ชนชั้นกลาง ตลอดจนกษัตริย์ ผู้เขียนจึงได้เลือกภาพ Three Men Laughing มาใช้บรรยายถึงแนวคิด ลักษณะเฉพาะ และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของโดมิเย

Categories: Articles | Add a Comment

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร เออแซน เดอลาครัว เป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศสที่มีความสำคัญมากของศิลปะลัทธิโรแมนติก เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ 1798 ซึ่งลือกันว่าเป็นบุตรนอกสมรสของรัฐบุรุษฝรั่งเศสชาร์ลส์ ตาเรย์รองด์ (Charles Talleyrand) เพราะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกัน เดอลาครัว มักวาดภาพเกี่ยวกับความทารุณ โหดร้าย ความรุนแรง รวมถึงการต่อสู้และการล่าสัตว์ เพื่อให้สามารถรู้จักและเข้าใจถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะของ เดอลาครัว ผู้เขียนจึงได้เลือกภาพ Monk at Prayer มาใช้บรรยายถึงแนวคิด ลักษณะเฉพาะ และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเดอลาครัว