SAMAPORN
SAMAPORN KLAYVICHIEN สมาพร คล้ายวิเชียร @sama6391 home studio
การวาดเส้นพื้นฐาน:Basic Drawing
Categories: My Book

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิควิธีการของการวาดเส้นพื้นฐาน ตลอดจนผลงานการวาดเส้นของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย

0.1_คำนำ สารบัญ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.