SAMAPORN
SAMAPORN KLAYVICHIEN สมาพร คล้ายวิเชียร @sama6391 home studio
ค่าย Art for All

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

การจัดค่ายศิลปะ Art for All เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยมีแนวคิด เพื่อผลักดัน ให้ศิลปะเข้าสู่วิถีชีวิต วิถีชุมชน โดยพยายามให้สังคมตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และความจำเป็น ของการพัฒนามนุษย์เพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อจินตนาการ พัฒนาจิตใจเพื่อ มุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร ซึ่ง ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นผู้มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2551 นี้ ศูนย์ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ( Art for All) ได้กำหนดให้มีการจัดค่าย Art for all : สะพานสู่มิตรภาพ ขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมองค์กรสหประชาชาติ และอาราญาน่า ภูพิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นครั้งที่ 12

จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปร่วมโครงการค่ายศิลปะ เพื่อมวลมนุษย์ (Art for all) : สะพานสู่มิตรภาพ ครั้งที่ 12 ในฐานะผู้สังเกตการณ์และวิทยากรประจำฐานที่ 12 ปล่อย พันธุ์หรร(ษา) ข้าพเจ้าจึงขอนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมมา โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้คือ ประวัติ ความเป็นมา ความรู้จากวิทยากร การสังเกตการณ์ การปฏิบัติการวิทยากรของตนเอง (นฤมิตศิลป์และ ทัศนศิลป์) และภาพรวมของค่าย Art for All : สพานสู่สันติภาพ

ภาพกิจกรรมค่าย Art for All

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.