SAMAPORN
SAMAPORN KLAYVICHIEN สมาพร คล้ายวิเชียร

การประชุมปฏิบัติการ Art Education เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย 19-22 กรกฏาคม 2553 ณ รร.เฟิสท์ กทม.